Köpvillkor för www.hallbacks.se

Allmänna köpvillkor konsument/företag

1.1
Dessa allmänna villkor gäller för DigitalCenter i Landskorna:s (nedan kallat HALLBÄCKS) produkter, som säljs genom företagets e-handelsplats www.hallbacks.se, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och HALLBÄCKS.

1.2
Vid försäljning till konsument tillämpar HALLBÄCKS konsumentköplagen samt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Avtalsvillkor som på något sätt inskränker på de rättigheter konsumenten har enligt ovan nämnda lagar skall lämnas utan avseende.

1.3
I dessa villkor avses med konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. I dessa villkor avses med näringsidkare fysiska eller juridiska personer som handlar för ändamål som har samband med näringsverksamhet.

2. Beställning
Beställning av HALLBÄCKS produkter sker via www.hallbacks.se. För att en beställning skall vara bindande för HALLBÄCKS, måste beställningen skriftligen bekräftas av HALLBÄCKS före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om, produkt i HALLBÄCKS sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är HALLBÄCKS ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oavsett om kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Leverans och frakt

3.1
Vid leverans är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos HALLBÄCKS. Risken för produkten övergår på kunden vid leveransdagen. Om kunden ej tar emot godset blir kunden betalningsansvarig för den returavgift som leverantören tar ut.

3.2
Leverans sker från HALLBÄCKS lager i Sverige eller från någon av HALLBÄCKS leverantörer. HALLBÄCKS ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

3.3
HALLBÄCKS levererar varor inom Sverige. Vi kan erbjuda leverans till Sjælland i Danmark, kontakta HALLBÄCKS för leveranskostnad. Vi levererar ej till Norge men varor kan skickas till svenska gränsstäder som t ex Strömstad. Ta kontakt med HALLBÄCKS för mer info.

3.4

Vi använder oss av Posten, DHL och diverse speditionsbolag.

Alla leveranser sker under dagtid.

När leveransen sker med DHL som distributör, erhåller du via mail alternativt sms ett fraktsedelsnummer med vilket du kan följa din försändelse på www.dhl.se.

När leveransen sker med speditionsbolag aviserar speditionsbolaget utkörningen via telefon före leverans. Viktigt att du vid beställningen lämnat telefonnummer så det går att nå dig både dag- och kvällstid samt gärna mobilnummer. Leveranser med speditionsbolag transporteras ENDAST till den gatuadress/portdörr du angivit vid beställningen! ej inburet i bostad.

Leveranser med Posten/DHL Servicepoint hämtas ut på ditt närmsta Posten/DHL Servicepoint serviceställe. Posten/DHL Servicepoint skickar ut en avi eller ett sms till dig om att din produkt finns att hämta samt adressen till ditt serviceställe.

Större produkter skickas oftast med direktleverans från leverantörens eget lager med deras speditionsbolag till kunden som levererar under dagtid, leverans till din gatuadress, ej inburet i bostad. Tänk på att det är du som är köparen av produktern/produkterna som måste ta emot godset och legitimera dig när leverans sker.

Vi kan tyvärr inte ombesörja inbärning/uppbärning, installation eller bortforsling av uttjänta produkter utanför Helsingborgs kommun.

4. Leveransförsening

HALLBÄCKS förhoppning är alltid att kunna leverera den/de beställda varan/varorna så fort som möjligt. Om en leverans är försenad gör vi allt vi kan för att påskynda processen för att att dina varor ska komma fram till dig så fort som möjligt. Det kan hända att en leverans blir försenad på grund av att någon vara är restnoterad. Vi förbehåller oss därför rätten att friskriva oss från all ersättning och kompensation vid leveransförseningar.

Kunden får genom skriftligt meddelande till HALLBÄCKS häva avtalet avseende försenade produkter om leveransförsening som beror på HALLBÄCKS eller något förhållande på HALLBÄCKS sida pågår mer än 45 dagar.

5. Pris, betalning

5.1 Priser

Priserna på HALLBÄCKS e-handelsplats är som standard inklusive mervärdeskatt.

5.2 Faktura

Vid fakturabetalning tillkommer faktura avgift och hanteras av Klarna. Klarna tar UC på berörd köpare och beviljas köpet är kredittiden 14 dagar.

Kommun-, landsting- & statliga institutioner eller större aktiebolag kan efter godkänd sedvanlig kreditprövning få längre kredittid, 30 dagar. Vid dröjsmål med betalning kommer fakturan att skickas till inkasso.

För info kontakta kundtjänst.

5.3 Kortbetalning: VISA, Mastercard och Eurocard (endast svenska kort accepteras) genom Nets.

5.4 Räntefri avbetalning: Klarna. Läs mer under betalning.

6. Dröjsmål med betalning

6.1
Betalar inte kunden i rätt tid har HALLBÄCKS rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla inne med leverans eller del därav.

6.2
Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att HALLBÄCKS anmodat kunden att betala förfallet belopp, får HALLBÄCKS genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver HALLBÄCKS avtalet har HALLBÄCKS även rätt till skadestånd i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Ägarförbehåll

7.1
Produkterna förblir HALLBÄCKS egendom till dess de till fullo betalats.

7.2
Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan HALLBÄCKS skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Returrätt och reklamationer

8.1 Företag
Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta HALLBÄCKS och avtala om att få återsända varan. Varan skall returneras i oskadat skick och i orginalförpackning. Avtalad retur är gällande i 10 dagar från det att returen avtalats med HALLBÄCKS. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när HALLBÄCKS mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten om inte annat avtalats. Returfrakten sker på kundens risk.

8.1.2

DET ÅLIGGER KUNDEN ATT KONTROLLERA BESTÄLLDA PRODUKTER VID MOTTAGNING MED HÄNSYN TILL EVENTUELLA FEL OCH BRISTER. EVENTUELLA SKADOR PÅ BÅDE EMBALLAGE OCH PRODUKT MÅSTE ANMÄLAS DIREKT TILL SPEDITÖREN/UTLÄMNINGSSTÄLLET OCH DET SKA NOTERAS PÅ FRAKTSEDELN. KONTROLLERA GODSET INNAN FRAKTSEDELN SIGNERAS. HALLBÄCKS SKA SEDAN INFORMERAS OM DETTA SAMMA DAG SOM GODSET TOGS EMOT. EVENTUELLA DOLDA SKADOR MÅSTE ANMÄLAS TILL HALLBÄCKS INOM 4 KALENDERDAGAR, DET ÄR DÄRFÖR MYCKET VIKTIGT ATT GODSET AVEMBALLERAS OMGÅENDE.

8.2 Konsument
Konsumenten (privatperson) har rätt att i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt hygienartiklar (ex rakapparater, hörlurar mm) Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. HALLBÄCKS förbehåller sig rätten att göra prisavdrag om produkten inte är att anses vara i nyskick. Varan skall sändas till HALLBÄCKS med uppgift om ordernummer och kopia på kvitto.

Returfrakten skall bekostas av kunden om inget annat avtalats med HALLBÄCKS.

Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

Vid ej utlöst eller mottaget gods debiteras en avgift på 300 kr samt samtliga fraktkostnader.

För vidare information om Lag (2005:59) se www.arn.se

9. Garantier
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder HALLBÄCKS. I varje fall har kunden rätt till 1 års garanti på vitvaror och till 2 års garanti på hemelektronikprodukter. Gällande mobiltelefoner förekommer 1 års garanti i vissa fall.

Garantiperioden förlängs inte till följd av att HALLBÄCKS avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

Leverantören/tillverkaren kan avgöra om en produkt ska skickas till auktoriserad verkstad för kontroll/service.

10. Ansvar för fel

10.1
HALLBÄCKS är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver och på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2
HALLBÄCKS ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

10.3
HALLBÄCKS reserverar sig mot leverantörernas eventuella ändringar i teknisk specifikation respektive utrustning. HALLBÄCKS tar ej ansvar för eventuella felaktiga specifikationer på hemsidan vad gäller exempelvis mått, vikt, färg, funktioner, produktbild, tillbehör osv. Det åligger kunden att kolla så att produktens specifikationer stämmer med leverantörens.

10.4
HALLBÄCKS ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med HALLBÄCKS instruktioner

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom HALLBÄCKS kontroll

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.5
HALLBÄCKS ansvarar endast för funktionsfel i varan som reklameras inom skälig tid från det att felets upptäckts, dock senast 3 månader efter Leveransdagen om kunden är att se som näringsidkare.

10.6
När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till HALLBÄCKS förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till HALLBÄCKS ordinarie arbetstid. På HALLBÄCKS begäran skall representant från kunden närvara under HALLBÄCKS arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos HALLBÄCKS eller av denne anvisat serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna i de fall kunden inte är att se som konsument. För de fall där kunden är en konsument står HALLBÄCKS för alla kostnader i samband med felavhjälpandet.

10.7
Har kunden anmält fel och det inte visar sig föreligga något fel som HALLBÄCKS ansvarar för, skall kunden ersätta HALLBÄCKS enligt HALLBÄCKS vid varje tillfälle gällande prislista.

10.8
HALLBÄCKS ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot HALLBÄCKS med anledning av fel.

10.9
HALLBÄCKS ansvarar ej för felaktiga uppgifter från t ex Prisjakt, Pricerunner och liknande företag.

11. Ansvarsbegränsning

11.1
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för HALLBÄCKS enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

11.2
HALLBÄCKS ansvar omfattar endast direkta förluster. HALLBÄCKS ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som HALLBÄCKS inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder HALLBÄCKS inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1
HALLBÄCKS får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2

Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Tvister

13.1 Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

13.2 Konsument
Tvister angående tolkningen eller tillämpning av dessa villkor eller som uppkommer på grund av det avtal som föreligger mellan HALLBÄCKS och en konsument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Klubba

Klubba

SST LISA allmänna villkor

SST LISA avtalstid uppgår till 60 månader om inget annat anges